Lang_pl
Lang_de
 
 

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU CiekaweMazury

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu.

2. Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, która przesłała do CiekaweMazury wypełniony formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin, która ma prawo do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Portal. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Portalu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie 3. Profil jest zbiorem informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisanych przez danego Użytkownika.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

6. Warunkiem zamieszczenia informacji, filmów, zdjęć, relacji, komentarzy, linków zewnętrznych oraz udzielania porad w danym Portalu jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie zamieszczonych materiałów.

7. Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem że, Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

8. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Portalu ( chyba, że wykorzystuje materiały powszechnie dostępne i nie obciążone prawami ograniczającymi ich wykorzystanie), nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,

9. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

10. Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

11. Zastrzeżenia szczegółowe:

a) Portal CiekaweMazury będący może określić warunki techniczne oraz merytoryczne zamieszczania Materiałów.

b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi, filmów, zdjęć, komentarzy, które: ,

• są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,

• zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Portalem lub konkretnym działem Portalu i stanowią treści przypominające ogłoszenia lub komunikaty.

• stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,

• naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),

• nie są tematycznie związane z danym Portalem,

• uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

12. Odpowiedzialność Użytkownika: W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec CiekaweMazury lub jego prawnych Wascicieli, z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Portalu – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę CiekaweMazury. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce CiekaweMazury lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Infointrave do wszelkich postępowań, dotyczących naruszenia prawa przez Użytkownika, toczących się przeciwko CiekaweMazury. Zobowiązuje się także zwolnić CiekaweMazury , lub jego prawnych właścicieli z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie poniosą lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

13. CiekaweMazury nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i dodanych przez nich linków). CiekaweMazury zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy: a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane, b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub CiekaweMazury.np c) gdy temat wypowiedzi i zamieszczanych materiałów jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.

14. CiekaweMazury nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

15. CiekaweMazury bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do: a) publicznego wykorzystania materiałów Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym; b) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu; c) umożliwienia innym Użytkownikom korzystania z materiałów udostępnianych za pomocą portalu. d) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika; e) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Portalu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem;

16. CiekaweMazury zastrzega, że stosowany w Portalu - układ i kompozycja stron, - nawigacja - elementy graficzne - interaktywne aplikacje - zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność CiekaweMazuryi są prawnie chronione.

17. CiekaweMazury ma obowiązek, usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika).

18. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez CiekaweMazury swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa CiekaweMazury obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych.

19. Postanowienia końcowe a. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. b. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu www.CiekaweMazury.pl prosimy kierować na adres e-mail: info@CiekaweMazury.pl c. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w portalu .

 
 
© 2019 Plocman Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt | Polityka Prywatności           PodlasieMazuryŚwiat